1 2 3 4 5

НачалоНОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИДокументи ТП ДЛС Осогово
Документи ТП ДЛС Осогово

Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при ТП ДЛС Осогово
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2019.
Информация за землища, местности и подотдели на територията на ТП ДЛС Осогово, в които е планирано да се извършва ползване през 2018г.
ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО” и ТП ДГС „КЮСТЕНДИЛ“
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Осогово
Политика на ТП ДЛС Осогово гр.Кюстендил срещу корупцията и сродни на нея явления
Политика за управление на горите на територията ТП ДЛС Осогово
Декларация FSC
Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работници и местните общности в ТП ДЛС Осогово гр.Кюстендил
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и/или конфликт на интереси в ТП ДЛС Осогово гр. Кюстендил
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград
Декларациия по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД
РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „ОСОГОВО“ ПРЕЗ 2017г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2018г.
Информацията /ценоразпис/ за местното население за 2017г.
Доклад на проведен мониторинг през 2016г. на ТП ДЛС "Осогово".
Резюме на доклад за резултатите от проведения мониторинг на ТП ДЛС "Осогово" през 2016г.
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДЛС Осогово за 2017г.
Доклад - Гори с ВКС на територията на ТП ДЛС Осогово и ТП ДГС Кюстендил
Информация местно население 2016/2017