1 2 3 4 5

НачалоЗА НАС


ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО  СТОПАНСТВО "ОСОГОВО” 

 
 Териториално поделение „Държавно ловно стопанство Осогово” е разположено в живописната планина Осогово, в подножието на която е град Кюстендил. Общата площ е 26 309 ха, като залесените държавни горски територии са 17 485 ха. Защитените зони по НАТУРА 2000 са 11 566 ха, а горите във фаза на старост 5 480 ха. 

Релефът е силно пресечен. Склоновете в горните части на планината са с малък наклон, а по водните течения на места са стръмни и урвести. С най-голяма надморска височина е връх Руен - 2251 м в Осоговската планина.

Горите са основно от бук и бял бор. Представители на фауната са дива свиня, сърна, заек, златка, вълк, лисица, бялка, дива котка. Птичето царство е представено от яребица, кеклик, гривяк, пъдпъдък.

 „ДЛС Осогово” разполага с ловна резиденция „Бор” и освен лов на дива свиня и сърна предлага възможности за селски, екотуризъм и риболов. Изградени са атрактивни заслони, места за почивка и лагеруване в максимална хармония с природата.

Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е 49 960 куб. метра лежаща маса.