1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоТП Държавно ловно стопанство "Осогово”


НОВИНИ

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
22/01/2021
Ежегодни консултации по отношение мониторинга на ГВКС


ЗАПОВЕД
14/12/2020
Защитена зона BG0001011 "Осоговска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна


ИНФОРМАЦИЯ
19/08/2020
ИНФОРМАЦИЯ за задоволяване нуждите на местното население на територията на Община Кюстендил в района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ със строителна дървесина и дърва за огрев за отоплителен сезон 2020-2021г, по реда на чл.111, ал.2, т.2 от Закона за горите добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни гори без право на продажба