1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоТП Държавно ловно стопанство "Осогово”


ТП Държавно ловно стопанство "Осогово"


НОВИНИ

ЗАПОВЕД
14/12/2020
Защитена зона BG0001011 "Осоговска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна


ИНФОРМАЦИЯ
19/08/2020
ИНФОРМАЦИЯ за задоволяване нуждите на местното население на територията на Община Кюстендил в района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ със строителна дървесина и дърва за огрев за отоплителен сезон 2020-2021г, по реда на чл.111, ал.2, т.2 от Закона за горите добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни гори без право на продажба


ОБЯВЛЕНИЕ
13/07/2020
а основание Заповед №РД-07-148/27.05.2020г. на ТП ДЛС „Осогово“ Ви уведомяваме, че на територията на поделението към 13.07.2020г. на склад е налична добита едра строителна дървесина, която предлагаме за продажба по ценоразпис, както следва: