1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНовини

ИНФОРМАЦИЯ

09/06/2021

ИНФОРМАЦИЯ за задоволяване нуждите на местното население на територията на Община Кюстендил в района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ със строителна дървесина и дърва за огрев за отоплителен сезон 2021-2022г.
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

22/01/2021

Ежегодни консултации по отношение мониторинга на ГВКС
ЗАПОВЕД

14/12/2020

Защитена зона BG0001011 "Осоговска планина" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
ИНФОРМАЦИЯ

19/08/2020

ИНФОРМАЦИЯ за задоволяване нуждите на местното население на територията на Община Кюстендил в района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ със строителна дървесина и дърва за огрев за отоплителен сезон 2020-2021г, по реда на чл.111, ал.2, т.2 от Закона за горите добивът се извършва от физически лица, закупили стояща дървесина на корен за лична употреба от държавни гори без право на продажба
ОБЯВЛЕНИЕ

13/07/2020

а основание Заповед №РД-07-148/27.05.2020г. на ТП ДЛС „Осогово“ Ви уведомяваме, че на територията на поделението към 13.07.2020г. на склад е налична добита едра строителна дървесина, която предлагаме за продажба по ценоразпис, както следва:
ИНФОРМАЦИЯ

06/07/2020

а основание Заповед №РД-07-148/27.05.2020г. на ТП ДЛС „Осогово“ Ви уведомяваме, че на територията на поделението към 06.0.2020г. на склад е налична добита едра строителна дървесина, която предлагаме за продажба по ценоразпис, както следва:
ОБЯВЛЕНИЕ

06/07/2020

На основание заповед № РД-07-347/14.05.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – частна държавна собственост, ведно с построените в имота сгради – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) – гр.Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово” (ДЛС Осогово).
ОБЯВЛЕНИЕ

29/06/2020

На основание Заповед №РД-07-148/27.05.2020г. на ТП ДЛС „Осогово“ Ви уведомяваме, че на територията на поделението към 29.06.2020г. на склад е налична добита едра строителна дървесина, която предлагаме за продажба по ценоразпис, както следва:
О Б Я В Л Е Н И Е

15/06/2020

На основание Заповед №РД-07-148/27.05.2020г. на ТП ДЛС „Осогово“ Ви уведомяваме, че на територията на поделението към 15.06.2020г. на склад е налична добита едра строителна дървесина, която предлагаме за продажба по ценоразпис, както следва:
О Б Я В Л Е Н И Е

01/06/2020

На основание Заповед №РД-07-148/27.05.2020г. на ТП ДЛС „Осогово“ Ви уведомяваме, че на територията на поделението към 02.06.2020г. на склад е налична добита едра строителна дървесина, която предлагаме за продажба по ценоразпис, както следва:
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
ЗАПОВЕД

13/03/2020

Заповед на директора за публикуване на страницата на ТП ДЛС Осогово, във връзка с предприетите мерки за ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 /коронавирус/.
ЗАПОВЕД

25/02/2020

Заповед № ЗАП-155/19.02.2020г.
СЪОБЩЕНИЕ

07/02/2020

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2019

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2020Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ОСОГОВО
ПОКАНА

05/08/2019

Покана за провеждане на обществено обсъждане относно изработен горскостопански план на ТП ДЛС „ОСОГОВО”
СЪОБЩЕНИЕ

25/01/2019

Ежегодни консултации по отношение на ВКС
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2018

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2019Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ОСОГОВО
Oткрит конкурс

31/10/2018

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ, РАЗТОВАРВАНЕ НА 20М³ ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ НА СКЛАД, НАХОДЯЩ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр.КЮСТЕНДИЛ
 1  2  3