1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНовиниПОКАНА

ПОКАНА


05/08/2019

Регионална дирекция по горите – Кюстендил и ТП Държавно ловно стопанство „Осогово” уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена  инвентаризация на горските територии и са изработени горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Осогово”. Горскостопанския план е с период на действие десет години и влиза в сила след утвърждаването му от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите - София.

        На основание чл. 37, ал. 4 от Наредба № 18 / 07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии на 19.08.2019 г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на ТП   Държавно ловно стопанство „Осогово” с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. „Спартак“ №52Б ще се проведе ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на извършената инвентаризация на горските територии и на изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари, и горскостопански план за горските територии-държавна собственост в района на дейност на ТП Държавно ловно стопанство „Осогово”.

Материалите от извършената инвентаризация и изработените горскостопански карти, план за ловностопански дейности и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии-държавна собственост са на разположение на заинтересованите лица и органи както следва:

В ТП  Държавно ловно стопанство „Осогово” с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. „Спартак“ №52Б всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа, лице за контакт инж. Мариана Стоименова.

                       

Становища, писмени предложения и препоръки по предмета на общественото обсъждане се приемат до датата на общественото обсъждане:

-          писмено в ТП ДЛС „Осогово”, с адрес област Кюстендил, община Кюстендил, гр.Кюстендил, ул. „Спартак“ №52Б 

-          на е-mail: ddsosogovo@abv.bg

 

За нас е важно да се информираме за мнението и препоръките на гражданите, както и на заинтересованите лица и органи относно развитието на ТП Държавно ловно стопанство „Осогово” през следващите 10 години.