1 2 3 4 5 6 7 8

НачалоНовини

ОТКРИТ КОНКУРС

01/10/2018

„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА - ОБЕКТ №1801, НАМИРАЩА СЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ПОДОТДЕЛИ 222 „e“, 397 „н“, 398 „к“, 399 „л“, 448 „ж“, 533 „к“, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС ”ОСОГОВО”, ДО СКЛАД В гр.КЮСТЕНДИЛ”
ИНФОРМАЦИЯ

16/07/2018

Информация за задоволяване нуждите на местното население на територията на Община Кюстендил в района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“
Oткрит конкурс

03/07/2018

„ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДОБИТА ДЪРВЕСИНА, НАМИРАЩА СЕ НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ПОДОТДЕЛ 556 „Г“, ВКЛЮЧЕН В ОБЕКТ №16074С, ДО СКЛАД В МЕСТНОСТ „ТРИ БУКИ“ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС ”ОСОГОВО” ”
ИНФОРМАЦИЯ

13/11/2017

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2018Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ОСОГОВО
ОБЯВЛЕНИЕ

11/11/2017

На основание заповед № РД–07-975/02.10.2017 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово”.
ИНФОРМАЦИЯ

10/08/2017

Информацията /ценоразпис/ за местното население за 2017г.
ИНФОРМАЦИЯ

08/08/2017

Повреди в частни гори
ЗАПОВЕД

18/11/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 19-20.11.2016г. на територията на ТП ДЛС Осогово
ИНФОРМАЦИЯ

15/11/2016

ПОЛЗВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 ОТ НАРЕДБАТА ПО ЧЛ.95 АЛ.1 ОТ ЗГ ПРЕЗ 2017Г В РАЙОНА НА ДЕИНОСТ АН ТП ДЛС ОСОГОВО
ЗАПОВЕД

28/10/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 29-30.10.2016г. на територията на ТП ДЛС Осогово
ОБЯВЛЕНИЕ

26/08/2016

На основание Заповед № РД 49-337/18.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните се обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово” („ДЛС Осогово”).
СЪОБЩЕНИЕ

18/07/2016

Във връзка с издадена Заповед №РД-49-267/13.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните, с която са утвърдени „Правила за закупуването на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от ЗГ”, Ви уведомяваме, че считано от 18.07.2016 г. „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград започва прием на документи за купуване на малки горски имоти.
ЗАПОВЕД

05/08/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 06-07.08.2016г. на територията на ТП ДЛС Осогово
УКАЗАНИЯ

13/07/2016

Указания съгласно писмо с рег. индекс 91-1537/07.07.2016 г. на министъра на земеделието и храните за учредяване право на ползване върху поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, за устройване на постоянни пчелини по смисъла на Закона за пчеларството
ЗАПОВЕД

24/06/2016

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 25-26.06.2016г. на територията на ТП ДЛС Осогово
ЗАПОВЕД

27/11/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 28-29.11.2015г. на територията на ТП ДЛС Осогово
ЗАПОВЕД

20/11/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 21-22.11.2015г. на територията на ТП ДЛС Осогово
ЗАПОВЕД

13/11/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 14-15.11.2015г. на територията на ТП ДЛС Осогово
ГОДИШЕН ПЛАН

12/11/2015

Годишен план за ползване на дървесина през 2016г. на ТП ДЛС Осогово
ЗАПОВЕД

06/11/2015

На основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 07-08.11.2015г. на територията на ТП ДЛС Осогово
1   2  3  4